A team of surgeons

                                                                                                                                                                                                                                               

Flegmon pye a

    Byen anrasinen nan kò a, tout ògàn kapab malad, depi gen yon pwoblèm ki anpeche li  fonksyone nòmalman. Pye yo pa exzante de reyalite sa. Byen souvan, yo konn frape pa yon maladi yo rele flegmon. Pandan nou ap panse ak yon seri pasyan nou konn trete pou maladi sila, nap eseye prezante flegmon pye a.   

 

Anatomi pye a

    Pye a se li ki pèmèt nou mache, nan fòmasyon li, nou jwenn : zo, atikilasyon, tandon, muscles, nè, veso sangen.. Si nou konsidere zo yo, nou kapab divize pye a an twa pati. Dèyè pye a, mitan pye a, ak devan pye a.

 

Dèyè pye a

    Dèyè pye a fòme pa astragal ak kalkaneyòm. Astragal la yon tijan andedan epi anlè par rapò ak kalkaneyòm nan. Li konekte an wo avèk yon mòtèz ki fòme pa tibya an wo ak finisman perone an a kote. Devan astragal la  konekte avèk yon zo ki fè pati mitan pye a  ki se  zo navikilè a.

Kalkaneyòm nan bò kote pa li, li atikile ak astragal la an wo, nan pati ki devan nan fas siperyè li. Pa devan li atikile avèk zo kiboyid la.

 

Astra calc

Mitan pye a

    Mitan pye a fòme pa senk zo, kat ladan yo layite kò yo sou de ranje, an dedan zo kiboyid la, ki limenm chita sou tou de ranje yo. Premye ranje a genyen  zo navikilè a ki devan astragal la, li atikile pa  devan  avèk twa kineyifòm yo, ki devan nan dezyèm ranje a. Deyò zo sa yo, nou jwenn zo kiboyid la ki vètikal. Pa dèyè, zo kiboyid la atikile avèk kalkaneyòm nan. Pa devan, li atikile avèk  katriyèm avèk sekyèm metatas la.

 

 

Devan pye a

    Devan pye a fòme pa metatas yo avèk falanj yo. Genyen senk metatas. Twa premye metatas yo atikile avèk  twa kineyifòm yo, epi de dènye metatas yo koresponn avèk zo kiboyid la. Chak meta atikile ak yon ranje falanj. Chak ranje falanj, sa nou rele zòtèy la, genyen twa falanj, sof premye zòtèy la  ki genyen de falanj sèlman.

 

Miskl ki nan pye a

    Miskl ki nan pye a kouvri avèk yon aponevwoz ki rele aponevwoz plantè.

Miscle ki nan pye a  divize an de kategori:  intrensek ak  ekstrensek. Entrensèk yo rete nan pye a sèlman, ekstrensèk yo komanse nan janm nan yo fini nan pye a.

 

Mis entrensèk yo

Yo repati an twa lòj: Lòj plantè a  (andedan, nan mitan, akote),  Lòj enterose yo,  ak lòj dòsal la.

 

Lòj plantè a

Lòj plantè andedan an gen de miskl: Abdiktè gwo zòtèy la ak Kout flechisè gwo zòtèy la.

Lòj plantè mitan an gen sèt miskl: Flechisè kout zotèy yo, kat Lonbriko yo, Flèchisè akseswa zotèy la, Kare plantè a, ak Adiktè gwo zòtèy la.

Lòj plantè akote a gen de miskl : Abdiktè ak  Flechisè kout zotèy yo.

 

Lòj entèwose a

Lòj enterose a genyen sèt miskl :  twa miskl entèwose plantè ak kat miskl entèwose dòso.

 

Lòj dòsal la

Lòj dosal la : li genyen yonsèl miskl : Ekstansè kout zotèy yo.

 

 

Mis ekstrensèk yo

    Gen kat group, selon pozisyon tandon yo okipe  lè yo ap pase  nan cheviy la. Kat gwoup yo se : gwoup dèyè, gwoup mitan, gwoup devan, gwoup akote.

Group dèyè yo : Tandon  kalkaneyen an (Trisèp la).

Gwoup mitan an pase nan maleyòl medyal la, li gen de miskl: Flechisè komen zotèy yo ak Long flechisè gwo zòtèy la.

Group akote a. Tandon miskl sa yo pase pa  maleyòl lateral la, li gen de miskl: Long ak kout peronye a.

Group devan an genyen kat miskl: Tibyal devan an, Long extansè gwo zòtey la, long extensè zotèy yo, twazyèm peronye a.

 

 

Nè ki nan pye a 

    Nè pye a  soti nan nè siyatik la, ak nè femoral la, ki nan kwis la. Nè pye yo se branch nè tibyal la, nè peronye yo ak nè safèn nan.

Nè tibyal la bay nè plantè medyal ak lateral

Nè peronye yo divise an sipèfisyèl ak pwofon.

 

 

Vaskilarizasyon

    Atè nou ka jwenn nan pye a se atè dòsal pye a ki sòti nan atè tibyal anteryè a, nan cheviy la, avèk atè tibyal posteryè a, ki bay atè plantè medyal ak lateral yo. Venn ki nan pye an genyen menm dispozisyon ak atè yo, men, an sipèfisyèl se gran ak piti safèn nan ki genyen.

 

 

Definisyon

Flegmon pye a se yon enflamasyon pij ki gaye nan tisi mou ki nan pye a, li pa genyen limit  clè.

 

Koz Flegmon pye a

   Li kapab devlope aprè yon malad nan pye a ; se gendwa yon bèt ki pike moun nan, osinon yon lòt maladi ki konn bay pij tankou :abcè, septisemi,chabon,pannari ki bay li. Mikòb yo jwenn nan, se pi souvan stafilokok dore a.

Maladi kwonik ki bay risk pou flegmon an se : diabèt, tibèkiloz,maladi san, iminodefisyans, entoxikasyon kwonik, alkolism kronik..

 

Epidemyoloji

Anpitasyon ki fèt pou fegmon ki asosye avèk pye dyabetik reprezante anviron 4.5% de tout operasyon sèvis chiriji a.

 

Sentom yo

    Li kapab bay sentom entoxikasyon general, tankou: feblès, tèt fè mal, frison, swaf sevè, fyèv 38-40C.

Pou flegmon ki sipèfisyèl yo, nou kapab gen roujè avèk gonfleman kote ki gen blese a. Gangliyon lenfatik ki nan zòn nan kapab vin gwo. Li fè mal, li cho lè ou manyen li, li pa gen yon fwontyè ki byen delimite, po a klere nan zòn ki entèrese yo. Genyen doulè lè pasyan jwe pye a, se sa yo rele limitasyon fonksyonèl la.

Nan flegmon pwofon plant pye a, pa genyen roujè epi pye a pa gwo, sa kapab rann diagnostic la difisil. Nan ka sa yo, medsen an ka fè yon ponksyon avèk yon  egwi pou li rale pij yo, epi li kapab chèche sentom ki pa tèlman visib yo , tankou doulè lè yo peze semèl pye a, sansiblite zòtèy yo, gwosè pye a li kapab konpare avèk lòt pye a.

 

Dyagnostik diferansyèl

Medsen an sipoze diferansye flegmon an de: Absè, Klou, Pannari, Selilit, Frakti, Timè, ekt. paske yo pa menm maladi, yo pa gen menm tretman.

 

Konplikasyon flegmon pye a.

    Enfeksyon an kapab rive nan sang an avèk veso yo, sa ki kapab bay moun nan glann, san kapab kaye nan veso yo. Tendon yo,  zo yo ak atikilasyon yo kapab atenn. Konplikasyon ki pi mal la se aterit, ki se enflamasyon pawa atè yo ki bay anpil seyman.

 

Tretman

    Anvan tout bagay, pasyan an sipoze plase sou antibyotik ki efikas kont bakteri ki reskonsab yo.

Yo fè operazyon sa yo pi souvan, sou anestezi local, yo mete gawo pou anpeche pasyan pèdi twop san.

Si gen atrit, osteyomyelit, Si pij yo menase atake janm nan osinon ale jis andedan, bo kote zo yo, pasyan an sipize etène.

Ensisyon yo sipoze fèt anlè zòn ki gen piplis doulè a. Yo sipoze gen fòm yon pwen. Lè tout sa ki pa bon yo fin retire yo kapab mete yon sistèm drenaj epi menm fè kèk pwen fil primè.

Si flegmon an rive anba fasya a jis nan talon an avèk lè tandon yo enplike, yo sipoze diseke ligaman kwisifòm nan.

Pou yo ouvri espas medyal la, lè li entèrese yo fè ensisyon delòm nan projeksyon premye meta.

Lè se pati lateral la ki entèrese, yo fè ensisyon sila nan projeksyon katriyèm meta.

Si gen osteyomyelit,  Kote ki pabon yo  retire epi yo fè netwayaj.

Antibyotik, efikas, bakteri, reskonsab, anestezi, anestezi lokal, atrit, osteyomyelit, gawo, san, janm nan, zo yo, doulè, drenaj,pwen fil, pwen fil primè, talon, ligaman kwisifòm

 

 

 

Referans:

lavaudnicodeme@yahoo.fr   https://www.linkedin.com/in/nicodeme-lavaud-391104167
edme1609@yahoo.fr

tlmq15@yahoo.com

infochir@gmail.com    http://infochir.wordpress.com/contact/
Schwartz’s principles of surgery,10th

 
Img 1156

Our presentations 17

This is a section in the website where we present some interesting subjects

Ef12a570 362a 46fd b913 7c91e93602a1

Work of art 10

We would like to say something !

Oipynrxcoh5

Prezantasyon an kreyòl 3

Prezantasyon an Kreyòl pou pèmèt plis moun konprann maladi yo.

Date de dernière mise à jour : 11/07/2021