A team of surgeons

                                                                                                                                                                                                                                               

Apendisit egi

     Nan kò yon moun gen plizyè ogàn, yo tout sipoze fonksyone byen pou yon moun kapab viv an sante. Yonn nan ogàn ki  konn bay anpil kè sote se apendis la, lè li bay maladi apendisit la . Kisa apendisit la ye ? Lè nou gade kijan maladi sa evolye nap kapab konprann li pi byen, epi fè prekosyon pou nou pa trape li.

 

 Anatomi apendis la

   Apendis la se yon ògàn ki chita kò l’ nan cæcum nan, ki se kosmansman kolon an, se sa nou rele gwo trip la ;  li chita nan pati dwat vant la, pa anba, kote yo rele fòs ilyak la. Li genyen fòm yon dwèt gan epi li mezire 6 a 12 santimèt longè ak 4 rive 8 milimèt diamèt.  Nan 70% ka, li genyen yon pozisyon oblik anba vant lan, nan 25% cas li pran direksyon dèyè caecum nan, dèyè do a.

 

 

 

 

 

 

 

Oip

 

 

 

Oipv

 

Definisyon

Apendisit egi se yon enflamasyon andedan apendis ileo-cæcal la. Se ijans operasyon nan vant ki pi popilè.

 

 

Koz apendisit

  1. Enfeksyon, lè mikròb antre ladan l’.
  2. Parasit
  3. anomali moun nan fèt ave l’, lè apendis la two long, osinon li two fen.
  4. Ko etranje.  Lè yon moun manje bagay ki kapab pike osinon bouche apendis la: tankou: zòn pwason, egwi,epeng, grenn fwi yo…
  5. Timè, ganglyon

 

Epidemyoloji

   Daprè rechèch yo, apendisit la pi fasil rive nan làj 10 pou rive 20 lane. Li pa fasil rive anvan 3 zan. Yo plis jwenn li lakay gason yo. An ayiti, daprè yon etid, li plis rive nan làj 20 rive 30 lane, spesyalman  a 28 lane, li 2.18 fwa plis rive lakay gason yo.

 

 

Ki pwoblèm ki eksplike maladi a (Fisyopatoloji)

    Nou kapab koupe apendisit egi a an de pati : apendisit eji ki pa konplike  avèk apendisit egi ki konplike. Etid yo montre ke  apendisit ki pa konplike yo pa toujou vinn bay apendisit konplike; se de bagay diferan yo ye. Yo we ke pi souvan apendisit konplike yo vini tou konplike depi nan komansman.

 

 

Sin klinik apendisit la.

Pa genyen okenn sin ki ka montre  a 100% ke se apendisit li ye. Pami senptom yo, nou jwenn triyad Morphy a ki genyen:

1-Fyèv.

2-Doulè nan pati dwàt vant lan (fòs ilyak dwat).

3-Moun nan pa gen apeti.

Doulè a Kòmanse anba kè moun nan, nan zòn lestomac la pou li desann jis anba, nan pati dwàt  vant la. Li fè mal anpil lè yo peze l’. Doulè a ogmante lè moun nan pliye kwis li pandan doktè a, li menm  kenbe jenou  an an  plas, se sa yo rele sin psoas la.

 

 

Egzamen doktè a ka mande pi fasil yo se :

-Egzamen san (Emogram).

-Egzamen dlo ak sèl ki nan kò moun nan (yonogram) .

-Bilan kowagilasyon.

-Tès gwosès pou medam ki nan laj fè pitit yo.

 

 

 

Konplikasyon yo

Sa kapab rive ke moun nan geri san li pa opere, avek antibyotik selman, se konsa tou li kapab konplike depi nan komansman epi  bay doktè yo anpil tèt chaje. Se poutèt sa doktè yo toujou renmen mande pou moun nan opere.

 Pami. Konplikasyon yo, nou kapab site:

1-Absè

2-Pèforasyon

3-Peritonit (genyen peritonit lokalize ak peritonit generalize).

 

 

 

Diagnostik diferansyel ( Lòt maladi ki sanble avè l’)

1- Divètikil Mekèl

2-Pèforasyon ilsè gastrodyodenal

3-Tòsyon kis ovè

4- Enflamasyon twonp 

5- Doulè règ

6-Kolik nefretik ( pyè nan ren)

7-Adenit mezanterik

8-Epatit viral

9-Parazitoz entestinal

10- Maladi baz poumon dwat la.

 

 

Tretman

Depi dyagnostik la fin pose, nan pifò ka yo pasyans an sipoze opere san pèdi tan.

Yo enstale seròm pou li kapab byen idrate epi li plase sou antibyoprofilaxi.

Sa depan,li gendwa plase sou anestezi general osinon rachi anestezi.

Kòm teknik operatwa nou genyen :

-Ensisyon Mc Burney ki se yon ti ouvèti  oblik yo fè nan pwen Mc burney a ki ckita nan fosse iliaque droite la.

-Menm ensisyon sa, nou ka fè l’ orizontal tou, lè sa li pote non Rookie-Devis.

- Pou fini nou genyen, Cœlioscopie kote se twa ti ensisyon piti piti yo fè.

Nan operasyon an yo koupe epi ligatire veso ki nouri apendis la, apre sa yo koupe ogàn nan. Yo byen mare l.

Apre operasyon an pasyan an plase sou antibyotik avek medikaman ki bon pou doulè.

 

 

Konplikasyon operasyon an:

Emoraji.

Ematom

Yon lot ogan  vant la ka blese

drain

Enfeksyon

Enboli 

Evantrasyon

Oklisyon entestinal.

 

 

 Tretman antibyotik

Apendisit ki pa konplike yo kapab trete avek antibyotik.

 

 

 

 

 

Referans:

lavaudnicodeme@yahoo.fr   https://www.linkedin.com/in/nicodeme-lavaud-391104167
edme1609@yahoo.fr

tlmq15@yahoo.com

infochir@gmail.com    http://infochir.wordpress.com/contact/
Schwartz’s principles of surgery,10th

 

 

Date de dernière mise à jour : 11/07/2021